Mi is ez pontosan?

arthroscopyAz arth­ros­co­pia egy rend­kí­vül gya­ko­ri be­avat­ko­zás váll, térd és boka izü­le­ten, mely során az ízü­let belső ré­szét egy apró ka­me­ra se­gít­sé­gé­vel ala­po­san át­vizs­gál­juk. Ennek ered­mé­nye­ként le­he­tő­vé válik a kü­lön­fé­le el­vál­to­zá­sok di­ag­nó­zi­sa és ke­ze­lé­se.

A tel­jes fáj­da­lom­men­tes­ség el­éré­se ér­de­ké­ben a mű­té­tet al­ta­tás­ban, vagy test­tá­ji ér­zés­te­le­ní­tés­ben vé­gez­zük. A műtét során egy ce­ru­za­vas­tag­sá­gú mű­szert (arth­rosz­kóp) be­ve­ze­tünk az ízü­le­ti résbe, mely szál­op­ti­kás ka­me­rát tar­tal­maz és a mű­té­ti képet egy mo­ni­tor­ra viszi át. Ahhoz, hogy az ízü­le­tet tisz­tán lát­has­suk, ste­ril só­ol­dat­tal tölt­jük fel az ízü­le­ti teret. Egy másik apró met­szé­sen ke­resz­tül (kézi, il­let­ve mo­to­ri­zált) mű­sze­re­ket jut­ta­tunk be, me­lyek­kel a porc­fel­szí­ne­ket meg­ta­pint­hat­juk vagy kü­lön­fé­le be­avat­ko­zá­so­kat vé­gez­he­tünk.

A műtét után el­tá­vo­lít­juk a mű­sze­re­ket, és var­ra­tok­kal be­zár­juk a sebet. A műtét kb. 15-25 per­cig tart és több­nyi­re a beteg a műtét más­nap­ján el­hagy­hat­ja a kór­há­zat. A fel­épü­lé­si idő az arth­rosz­kó­pos mű­té­te­ket kö­ve­tő­en ál­ta­lá­ban gyors, de nagy mér­ték­ben függ a ke­zelt el­vál­to­zás sú­lyos­sá­gá­tól. A porc­gyű­rű sza­ka­dá­sa ese­tén, amennyi­ben az el­vál­to­zást je­len­tős porc­ko­pás nem kí­sé­ri, ál­ta­lá­ban né­hány hét­tel a műtét után a be­te­gek vissza­tér­het­nek a mun­ká­ba és rend­sze­rint nem sok­kal ké­sőbb a sport­te­vé­keny­sé­get is  el­kezd­he­tik.